Tầm nhìn sứ mệnh

Ở Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn, mọi quyết định, đường lối của công ty đều được dựa trên những giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho sự phát triển toàn diện của công ty:

AN TOÀN – CHÍNH TRỰC – TRÁCH NHIỆM – HỢP TÁC

An Toàn: với Trung Sơn, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của cán bộ công nhân viên lên hàng đầu. An toàn trên mọi phương diện sản xuất và kinh doanh.

Chính Trực: Trên nguyên tắc lấy đạo đức là giá trị tiềm tàng bên trong, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Việc xây dựng gìn giữ và phát triển những chuẩn mực đạo đức tạo nên một tập thể gắn bó, đoàn kết với những thành viên giỏi về công việc và ngày càng hoàn thiện về nhân cách.

Trách Nhiệm: Công ty Trung Sơn luôn mong muốn mỗi nhân viên là một mắt xích rất quan trọng của cả hệ thống. Ở bất kì vị trí nào, công ty luôn tạo điều kiện để thành viên có thể hoạt động hết mình và trách nhiệm cao tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đoàn kết và nhân văn.

Hợp Tác: Với Trung Sơn, chúng tôi luôn lấy sự thịnh vượng của đối tác làm mục tiêu lâu dài. Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

Tầm nhìn:

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn nỗ lực xây dựng thành Doanh nghiệp phát triển bền vững trong ngành sản xuất, truyền tải và kinh doanh các sản phẩm năng lượng tái tạo không chỉ tại Việt Nam mà cả ở nước bạn Lào.

Sứ mệnh:

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn tin rằng trách nhiệm của mình là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, các dự án của Công ty sẽ đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ngày càng cao cho người lao động.

Mặt khác sẽ góp phần tăng nguồn thu cho NSNN, phúc lợi xã hội và sự phát triển chung của cộng đồng.