Báo cáo tài chính năm 2018

13.01.2020

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn xin gửi tới Quý cổ đông thông tin báo cáo tài chính của công ty năm 2018.

Báo cáo tài chính riêng 2018 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Việt)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Việt)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Anh)