Báo cáo tài chính năm 2019

24.04.2020

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn xin gửi tới Quý cổ đông thông tin báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

Báo cáo tài chính riêng 2019 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Việt)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Việt)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Anh)