Nhà máy Thủy điện An Điềm 2

Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Nhà máy Thủy điện An Điềm 2
Địa điểm :
Công suất : 15,6 MW
Tổng mức đầu tư : 450.000.000.000 đồng
Khởi công :
Ngăn sông :
Phát điện : Tháng 10/2010
Thông số kỹ thuật :